توجه داشته باشید که هرچه تخللها بخش اعظم باشد، کربن فعالتر میشود. آنچه باقی می ماند معمولا 30-20 % از وزن اولیه هست و بخش اعظم شامل کربن و % یه خرده خاکستر غیر آلی است. عدد یدی در واقع به رخ میلیگرم ید جذب شده توسط هر گرم از ماده در وقتی که غلظت ید باقی ما‌نده از فیلتر طبق ASTM D4607 برابر اهمیت 0.2 نرمال یا 0.01 مول بر لیتر باشد، تعریف و تمجید می گردد و این بر مبنا ایزوترم سه نقطهای است. آن‌گاه دارای حرارت دهی در درجات بسیار بالا مرحله متخلخل شده و اقتدار جذب آن تا حد متعددی ارتقا پیدا می کند. پس از تغییر‌و تحول در ساختار آنها، قدرت جذب و ساخت لینک و واکنش پذیری در کربن ارتقاء پیدا نموده و به همین استدلال یون و مواد آلاینده موجود در آب و هوا را به شتاب جذب می کند. در صنایع شیمیایی وجود گازهای خطر آفرین و مضر که در مراحل مختلف تولید ساخت می گردند به شدت تن درستی انسان و سیستم تنفسی را زیر شعاع قرار می دهند. ادله همین دستور هم تولید تعادل میان پارامترهای گوناگون مثل اندازه، مساحت سطحی و افت فشار در همین مدلها میباشد. کربن فعال که «ذغال چوب فعال» نیز نامیده میشود، نوعی کربن هست که به جهت جذب واکنشهای شیمیایی استعمال میشود. کربن فعال اساسی توشه الکتریکی مثبت می باشد و به این عامل برخی از یون های منفی ناخالصی موجود در سیال را جذب کربن اکتیو ذغالی می کند. عبور آب از بر روی بستر کربنی سبب ساز میگردد مواد آلاینده و ترکیبات آلی اساسی یون منفی به سمت کربن های مهم بارالکتریکی مثبت جذب شوند و روی مرحله کربن قرار گیرند. در ابتدا از مواد کربنی مضاعف متراکم به کار گیری می شود ، زیرا نتیجه آخرین به جهت هدف ها زغال فعال ( ذغال فعال ) باید متخلخل باشد.