شعبه اجرای ثبت، پس از دریافت برگ اجرائیه، اقدامات ضروری را به جهت تشکیل پرونده انجام می داد و این مورد قضیه را اساسی به کار گیری از ابلاغیه، به ورثه اطلاع می دهد. ورثه پس از دریافت ابلاغیه، به مدت ۱۰ روز زمان دارند تا نسبت به پرداخت مهریه و یا این که جلب رضایت زوجه، مبادرت کنند. درصورتیکه زوج از پرداخت مهریه استکاف ورزید، برای واحد اجرای تصویب راهی به جز صدور دستور مزایده اموال توقیف شده به نفع زوجه، باقی نمی ماند. پس از صدور برگ اجرائیه بوسیله سردفتر، زوجه می بایست آن به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان محل سکونت خود مراجعه نماید و آن را به شعبه اجرای ثبت، تحویل دهد. پس از صادر شدن و قطعیت رای به نفع زوجه، زوجه می تواند اجرای حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه را از واحد اجرای احکام مدنی، التماس کند. پس از این مرحله، ابلاغیه ای برای زوج ارسال می شود و به جهت پرداخت مهریه زوجه، مهلت ۱۰ روزه ای به او داده خواهد وکیل مهریه در رشت شد. در رخ تأیید حکم نخستین زوجه می تواند مهم مراجعه به دادگاه بدوی(دادگاه اولیه صادرکننده حکم محکومیت زوج)و معرفی مالی از اموال زوج تقاضای اجرای حکم را نماید و شوهر طبق حکم صادره موظف به پرداخت مهریه همسر خود می باشد. به طور کامل اشراف داشته باشد و بتواند از دل این قوانین، بهترین راهکار را به جهت مطالبه مهریه، پیدا کند. به جهت اخذ مهریه از روش دادگاه خانواده، زوجه باید به دفتر ها سرویس ها الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت ورثه متوفی، تهیه و تنظیم و تصویب کند، تا وقت رسیدگی گزینش و در اسرع وقت از نحوه پیام کوتاه به او اطلاع رسانی نمایند تا در جلسه دادگاه حاضر شود و دادگاه رای به پرداخت مهریه زوجه توسط وراث زوج متوفی، صادر کند. اگر قصد اقدام جهت طلاق را دارید و سوالاتی در ذهنتان به وجود آمده است. حیاتی توجه به پاسخهای ارائه شده در بندهای «الف» و «ب» پاسخ این بند واضح است. به عبارت بهتر، پرداخت مهریه یا این که ساقط شدن آن مشروط به هیچ چیزی نمی تواند باشد. مطالبه و پرداخت مهریه، محدود به روزگار خاصی نمیباشد و تا زمانی که زوجه در قید حیات است، شخصا و یا این که بوسیله وکیل او و وقتی که از جهان میرود، به وسیله ورثه او انجام میشود.