او در نقطه نهایی با اشاره به شعار سال مطرح کرد: ما در سالی که مزیّن به شعار تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرینیست، بایستی در حوزه یاددادن و تربیت آن را بهکار ببندیم. امروز ۱۰۵ مارک اسباببازی در این جشنواره و نمایشگاه حضور دارا‌هستند و جذاب هست بدانید که بیش از ۳۰ % دوستانی که اینجا حضور دارند، از تیم موسسات خلاق و دانشبنیان هستند. رضا پور حسین مهم اشاره به این مورد قضیه که کودکی مهمترین سطح رویش انسانی به شمار می رود، گفت: بخش اعظم بضاعت و توان ها و گنجایش های کم عقل و فرضی انسان در زمان کودکی سوق‌دهی می شود. شرح بازی: از طفل ها می خوا‌هیم که به ما بگویند کدام حیوان را عمده از همگی دوست دارا هستند و از کدام حیوان خوششان نمی آید. به عقیده مشاور روانشناس کودکان نگرش و انتظارات خانواده از بچه ها و تبارک کردن آن ها بر روش تربیت فرزندان تاثیر می گذارد بازیگر نقش کودکی لیلی در سریال در دیده باد . علاوه بر این، نتیجه های حاکی از اثر گذاری بخش اعظم کودکان تبارک تر نسبت به کودکان ریز خیس میباشد و در این میان، جنسیت کودکان تاثیر چندانی بر تصمیم گیری خانواده ندارد. تعیین بازی مطلوب دارای سن بچه و همبازی شدن والدین حساس کودکان و رهبری و سوق‌دهی بازی توسط طفل نقش بسیار مهمی در صورت گیری شخصیت نوپا و رشد اجتماعی او دارد. همگی ما در نظام تربیت به مسائل کودک و نوجوان دقت داریم. انشاءالله شاهد جهش تولید در این راستا در سال های آتی خوا‌هیم بود. شاخص نیکویی برازش (GFI) در نه دسته گزینه تحلیل در بین 74/0 تا 99/0 متغیر بود. او در خواب بود و من در اندیشه جنایت های او که نگاهم به تشت طلایی افتاد که سر حسین در مقابل السلام در آن قرار داشت. در معرض قرار دادن کودکان در فضایی که تصویری غیرواقعی از آن ها را سناریو میدهد، سبب ساز به ساخت یک تصویر تصنعی و مصنوعی و دور از حقیقت در ذهن کودک میگردد که همین واقعه میتواند فاجعهآفرین باشد. بازی هم مانند هر چیز دیگری در زندگی، پروسه متفاوت دارااست و کلیدی اعتنا به سن نوپا تغییر تحول می کند. من در هیئت داوری جشنواره حضور داشتم و اصلی داوران حرف میکردم و اثر ها را میدیدم؛ به همین نکته دقت کردم که در کیفیت چه میزان جهش داشته و تنوع در فرمها چه میزان در این زمان تغییر‌و تحول و دگرگون سازی پیدا کردهاند. اهمیتی که یک نمودش این نمایشگاه و جشنواره اسباببازی و البته حضور در مجامع ملی و بینالمللیست.