در فرمان جلسه دوم این جلسه موضوع حذف چرخش درخواست کننده تصویب کمپانی و کسب و فعالیت بین اداره تصویب شرکتها و دستگاهها مطرح شد. تنش در بین وزارت رویه و شهرسازی و وزارت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بر سر منشاء اهمیت صادرکننده مجوز مجتمعهای میان راهی در دستور سوم همین جلسه نیز در خصوص منشا جواز مجتمعهای میان راهی است. امر چهارم همین جلسه مربوط به تنباکو بود. تمامی کارها مربوط به پلمپ دفتر ها بصورت ویژه (vip) انجام می ثبت کمپانی در تورنتو شود. او‌لین مساله ای که در هر شراکتی که امکان داراست به وجود آید، تقسیم سود میان شرکا هست که در اکثر مواقع به صحت انجام نمی پذیرد، حال اگر آن 2 نفر مثالی در اول کارشان شرکتی را به تصویب رسانیده بودند، به علت اینکه کلیه مسائل هنگام تصویب شرکت و تهیه سندها اداری در اساسنامه و کمپانی نامه ذکر می شود، حالا موقع تقسیم سود به اختلال نمی خوردند و می توانستند اهمیت سند و مدرک از حق خود دفاع کنند. سیاح مدیر مرکز بهبود فضای کسب و فعالیت در همین خصوص گفت: در حال حاضر دستگاهها ارائه اطلاعات الکترونیکی را انجام ندادهاند در سرانجام اصلی همین مصوبه قصد داریم که پروسه را تسهیل نماییم و یک چرخه را بشکنیم هر چندین که ممکن می باشد مجوزی را حذف نکند. «کد پستی» و «شماره تلفن» و”نشانی مرکز اصلی” از گزاره مورادی میباشند که بایستی حتماً پر شود. شما می توانید سپس از آمادگی تام به جهت ثبت نمودن شرکت خود، از روش شماره های درج شده در تارنما اصلی شرکت تصویب فوری تماس بگیرید. اولین گام به جهت ثبت شرکت، پس از رعایت پیش نیاز اولیه، گزینش مسئله کمپانی است. پس از آن نماینده اتاق تعاون ایران پیشنهاد بخشید که مورد قضیه جانمایی به عهده وزارت رویه و شهرسازی و اختیار صدور جواز به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری محول شود که همین مورد قضیه نیز در مصوبه هیئت مقررات زدایی در لحاظ گرفته شده و به ثبت رسید. در جمعبندی بحثها پیرامون این مصوبه وزیر اقتصاد گفت: دارای اعتنا به مواقعی که از سوی نماینده اداره کل ثبت شرکتها و شرکت ها تجاری بیان شد، ادامه بررسی همین موضوع به کمیته هیئت مقررات زدایی ارجاع میشود. نماینده وزارت روش و شهرسازی عقیده داشت که از حیث رسمی همین وزارتخانه است که باید منشاء دارای صادرکننده جواز باشد. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط با ثبت شرکت طاها وب سایت خویش باشید.