در صنعت غذا، محلول های هیدروژن برای ضد عفونی نمودن سطح ها فنی تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرند که در تماس مستقیم اهمیت محصولات هستند. پراکسید هیدروژن 3 درصد (%3) زمان پاشیدن بر روی محصولات می تواند آفات حیاتی بافت قابل انعطاف مانند شته ها، کنه های عنکبوت قرمز رنگ و بیماری های قارچی مثل کپک پودری را کنترل کند. که به طور معمول علت آن را وجود یون پروکسید و تاثیر بر ماکرومولکولهای زیستی همچون پروتئینها، غشاء لیپیدی و DNA تیتر میکنند. که به طور معمول در داروخانهها هم همین جور غلظت در دسترس هست اما به همین معنا وجود ندارد که به جهت اندامهای داخلی تن و سیستم گوارشی بیخطر است. همین ماده عمده به تیتر ضدعفونی کننده و سفیدکننده استعمال میشود. از مواد تمیز کننده متعدد به طور هم‌زمان به کار گیری نکنید، بعضی از مواد شیمیایی خانگی در شکل مخلوط گازهای سمی و خطرناکی آزاد می کنند. البته آب اکسیژنه علاوه بر همین کارکرد عمومی، در صنایع شیمیایی، کاغذ، نساجی، زیست محیطی و برخی کاربردهای ویژه همچون صنایع الکترونیک و صنایع غذایی نیز آیتم استفاده است؛ از این جهت و بهخاطر طیف متنوع نیازهای صنایع متعدد به آن می تواند یک جنس راهبردی محسوب شود. که اکثر جهت سفید نمودن کاغذ آیتم به کارگیری قرار می گیرد. به لحاظ می برسد هر دو لیپیدها، اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها را هدف قرار می آب اکسیژنه برای لباس دهند. چنانچه می خواهید ظواهر آن ها را پر‌نور خیس نمایید پنبه را حیاتی آب اکسیژنه آغشته کنید و آن گاه روی هر کدام از ناخن ها بکشید. شما ممکن است کاملا با خبر باشید که اسفنج ها محل مناسبی برای زندگی و گسترش باکتری ها و میکروب ها هستند.برای کشتن آن ها و جلوگیری از انتشار اسفنج را در ادغام پراکسید هیدروژن تر کنید و یا این که به آسانی اهمیت آب اکسیژنه اسپری بکنید این نیز چنین زندگی اسفنج ها را طولانی تر می کند. غالبا ماده ای که در داروخانه ها به عنوان آب اکسیژنه فروخته میشود، ترکیبی از آب اکسیژنه 3% و آب مقطر است. بهترین ظروف برای حفظ غالبا شیشه و استیل تیتر میشود که نهتنها نمیتواند اصلی آنان واکنش دهد بلکه از خطر زنگ زدن نیز در آب اکسیژنه ایرانی امانند. در شرایط مراقبت این ادغام بی تردید باید به مواردی همچون دما، بی آبی و تهویه مطلوب توجه شود. همینطور بایستی در شرایطی محافظت شود که در مواجهه دارای نور و گرمای مستقیم نباشد به این ترتیب استعمال از ظرفهای کدر سفارش میشود. از دیگر مشخصات همین مخلوط میتوان به تأثیرپذیری بالا در مواجهه اهمیت محیطهای بازی اشاره کرد در حالیکه در محفظه اسیدی و خنثی استقامت بالاتری دارد. همین ماده در بسته بندی های پلاستیکی و شیشه ای وجود دارااست که کمپانی مرک و سیگما آلدریچ از پاراگراف تولید کنندگان هیدروژن پراکسید آزمایشگاهی و کمپانی های پاشا ترکیه و دگوسا بلژیک از پاراگراف ساخت کنندگان آب اکسیژنه صنعتی می باشند.