در هر شرایطی قایق ها می توانند به صورت مستقیم و فارغ از مشکل حرکت کنند. از گزاره مزیتهای یک قایق پرنده این است که هر منطقهای در دریا می توان محل شروع ماموریت آن باشد و در صورت لزوم در هر منطقهای فرود آمده و در عوارض ساحلی خود را نهفته کند. قایقرانان قایقهای کانوی کانادایی نیز اصلی پاروهای تک کفه و در حالت زانو زده قایقهای خود را به جلو سوق می‌دهند . قایقهای پرنده یا ادوات اثرسطحی نوعی از وسایل دوزیست آبی- هوایی محسوب می گردند که ضمن دارا بودن قابلیت نشستن و بلند شدن از بر روی آب، با طراحی مختص خویش از پدیده اثرسطحی به کارگیری کرده و قابلیتهای عملیاتی خود را ارتقاء میدهند. نسل های بعدی قایق پرنده باور کلیدی نام های اعتقاد ۲، ۳ و ۴ جنس سازمانهای صنعت های دریایی و هوایی و دانشکده صنعتی صاحب اشتر وزارت دفاع، نیز نظیر نسل اول آن، ماموریت گشت زنی و شناسایی بر بر روی دریا را انجام میدهند. طرح قایق «یامهدی عج» در واقع الهام گرفته از قایق های سرنشین دار دونفره گشتی طراحی شده میباشد که در اصطلاح از آن حساس عنوان کاتاماران اسم برده می شوند که قایق های همین مقام اقتدار حرکت سریع در دریاهای مواج را دارد. کلیدی توجه به طراحی ویژه همین وسایل میتوان گفت که قایق پرنده هواپیمایی وجود ندارد که به آن امکان آب نشینی داده اند بلکه (از لحاظ انتظارات عملیاتی) قایقی است که به آن قابلیت پرواز در ضمن به کار گیری از یک پدیده فیزیکی معمولی را دیتا اند. بدنه قایق ها براساس مدل کاربری طراحی و قایق بادی ویکی ساخته می شوند. Sit-In (درون نشین): در همین نوع کایاک، بخش اعظم تن قایقران در داخل قایق قرار می گیرد که منجر می‌شود از تر شدن و بادهای سرد در امان باشید و به همین استدلال برای آب و هوای سرد مناسب میباشد. Sit-On-Top (برون نشین): در همین مدل کایاک، قایقران بر روی کایاک و در فراتر از تراز آب قرار می گیرد و برای قایقرانی در آبهای آرام و نیمه آرام (حتی آب های عمیق) مطلوب میباشد. قایقران باید به صورت نشسته در کایاک قرار گیرد و برای راندن و سوق دادن کایاک به سمت جلو، از پاروی دو کفه به کار گیری کند. در صورتیکه ارتفاع کایاک اکثر و پهنای آن کاهش باشد، اثر گذاری مستقیم در ارتقا شتاب کایاک خواهد داشت و میزان ثبات قرار گرفتن روی تراز آب کمتر می یابد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه قایق بادی نوزاد بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.