فارغ از شک وتردید جراحی زیبایی بینی در آن بازه زمانی همگانی نبوده و در موردها معدود از آن به کارگیری میشده است. آنان همچنین به همین نتیجه رسیدند که کلیدی وجود این‌که عملهای زیبایی باعث ارتقا اعتمادبهنفس زنان میشود، عوارضی چون وسواس زیبایی، مخاطرات جسمی، خلل در زندگی روزانه و انزوای اجتماعی را در پی دارند. آنان پس از بررسی مصاحبهها به همین نتیجه رسیدهاند که تغییر و تحول ارزشهای زیبایی، تبدیلشدن زیبایی به امری ضروری، ملالآوربودن زندگی روزمره و زیادشدن تصورات منفی از جسمانیت خویش از دست اندرکاران مهمیاند که در گرایش زنان به عملهای زیبایی مؤثرند. بوردیو در تعریف سرمایۀ فرهنگی آن را دربرگیرندة تمایلات پایدار فرد می داند که در خلال اجتماعیشدن در او انباشته میشود؛ به ابلاغ دیگر، مهارتهای رسمی و غیررسمی شامل عادتها و روشها و سلایق، سبک زندگی افراد، شبکۀ ساختاریابی، مدارک تحصیلی، میزان مرغوب بودن تحصیلی اشخاص و گرایش آن ها به جمعآوری محصولات فرهنگی و هنری نیز از شاخصهای سرمایۀ فرهنگی به شمار میآیند (بوردیو، 1393: 6). سرمایة فرهنگی شکلی از سرمایة ارزشی و تمدن برجستة طبقات بالاست که دارای سرمایة اقتصادی و اجتماعی تفاوت دارد؛ اما درنهایت به هر دوی آن ها تبدیلشدنی است. از سوی دیگر بعضی همین عملها از فرآیند طبیعی خویش بیرون شده و افراد به جراحیهای مجدد و یکسری باره بر روی یک عضو بدن خویش روی میآورند. پس از آن دیگر هیچ تغییری در صورت بینی ایجاد نخواهد شد. آیا می توانم پس از کار بینی حیاتی هواپیما مهاجرت کنم؟ پس از انجام کار زیبایی بینی متورم خواهد شد که این تورم آنگاه از مدتی کمتر مییابد. 1- زیبایی 2- جذابیت جنسی 3- مؤلفههای اجتماعی (مانند مهارت چگونگی برقرارکردن ارتباط حیاتی دیگران) 4- سرزندگی 5- شیوۀ ظاهرشدن در جامعه 6- مسائل جنسی. اینگونه زنان به عبارتی طور که به ظواهر و جذابیت خود حیاتی میدادند، به مهارتهای هنری و ترانه هم ارزش میدادند. مدت دوران کار به طور کلی به اهداف بیمار و تکنیک های خاص پزشک معالج شما بستگی دارد. شما به هیچ وجه نباید در عصر بارداری، به سراغ جراحی زیبایی کره جنوبی عکس جراحی زیبایی دختر 15 ساله کار بینی بروید. از طرفی سابقه طبابت و آزمایشات شما مورد تحلیل قرار میگیرد. این کار با به دست آوردن عنا وین تحصیلی رخ می گیرد که بهصورت رسمی و نهادی تأیید شده است. یک عدد از همین استراتژی ها تماشا مثال فعالیت های متخصص جراحی زیبایی می باشد تا بتوانید آگاهی واجب را از تخصص ایشان کسب کنید.