حلقه پاک کن (وایپر) یک رینگ پیستون میباشد که سطحی اریب داشته و در شیار رینگی که بین رینگ فشاری و رینگ روغنی قرار داراست جای می­گیرد. همین سیستم اکثر در خودروهای اسپرت و ماشینهای مسابقهای و رالی کاربرد دارند. میزان مرغوب بودن لاستیک ماشین باعث می شود که مقدار چسبندگی و تماس مرحله آن اصلی زمین بیشتر شود و سیستم تعلیق عملکرد بهتری داشته باشد. مناسب و سبک بودن همین سیستم و قابلیت و امکان به کارگیری آن در محورهای جلو و عقب اتومبیل از مزایای آن است. خویش لاستیک قسمتی از انرژی این ضربهها را جذب و آن گاه بهصورت گرما بیرون میکند و بخش دیگر آن را به سیستم تعلیق منتقل میکند. همین سیستم از دو مطابق جناغی تشکیل شده است که بهصورت موازی در کنار نیز قرار دارد. این سیستم از دو اهرم طولی تشکیل شده است. بهدلیل داشتن قطعات کمتر، سیستم مک فرسون به جهت خودروهایی کاربرد داراست که فضایی برای اجزای مضاعف سیستم پیستون شکسته ندارد. همانگونه که می دانید بالای پیستون گوشه و کنار احتراق می باشد و مخلوط سوخت و هوا می بایست در محفظه احتراق فشرده بشوند تا با یک جرقه کوچک شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به تحت رانده و ایجاد نیرو و انرژی بنماید؛ در صورتی که قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در زمان فشرده شدن ، از فضای خالی دربین پیستون و سیلندر خارج می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به صحت انجام نمی شود؛ از طرف دیگر چنانچه قطر پیستون عمده از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می نماید و قابلیت و امکان حرکت پیدا نمی کند. پس از طی همین مرحله، پیستون دوباره به سمت تحت حرکت می کند تا همین ادغام را فشرده نماید و همین فشرده سازی سبب ساز انفجار می شود. در این سیستم طبقها در بالا و پایین مرکز چرخها میباشد و در فی مابین آنها، یک فنر پیچشی قرار دارد. این فنر دارای کمک یک میله رابط به طبق وصل شده است. همین اهرمها از یک طرف به مرکز چرخ و از سمت دیگر به شاسی اتومبیل وصل میشود. طبقها نیز از یک طرف به امداد محور و شاسی متصل و از سمت دیگر اهمیت یاری سیبک به چرخها وصل شده است. در سیستم تعلیق مستقل، چرخهای خودرو به یک محور متصل شدهاند و اصلی حرکت هر کدام دیگری هم حرکت میکند. در مدل دو شاخه خمشونده، چرخها هم حرکت عمودی داراست و هم بهصورت ۹۰ درجه حرکت میکند. در گونه دو شاخه ساده، چرخها بهصورت عمودی حرکت مینماید و در هنگام حرکت در پیچها زاویه ندارد. برای کسانی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از پیستون موتور کشتی ، شما شاید می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.