شعر اقلیمی آماندا گورمن می گوید اکنون ، اکنون ، اکنون عمل کنید


برنده این شاعر جوان پیامی فوری ارائه می دهد
منبع: khabar-dirooz.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*