تنش شوری، یک عدد از کارداران محدودکنندة رویش و کارایی گیاهان است. زمانه جذب k در گیاهان مختلف مختلف است. پژوهشهای انجامشده درزمینة کنترل شوری نشان ارائه می کنند به کار گیری از عنصرها غذایی مثل سیلیسیوم، پتاسیم و پتاسیم سیلیکات در پسته (Tajabadipur, 2004, Ranjbar et al., 2017)، پتاسیم سیلیکات و بر روی سولفات در انگور (Azizi et al., 2017) و سیلیسیوم در توتفرنگی (Fatemy et al., 2009) ضمن کاهش آثار سوء تنش شوری تحمل نسبی این گیاهان را به شوری بهبود داده است. در همین مرحله تیمارهای شوری بهصورت هفتگی تا چهار هفته مهم غلظتهای صفر، 25، 50 و 100 میلیمولار سدیم کلرید اعمال شدند (Sivritepe and Eriş, 1999). از دوران اعمال تنش شوری، محلولپاشی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد در دو مرحله در اول روز هفتههای اولیه و سوم تنش انجام شد. در پژوهش حاضر، انگور بیدانة سفید، یکی از ارقام برنده در بعضا مناطق سرزمین و در دسترس به جهت تازهخوری و تهیة کشمش، برای اعمال تیمارهای شوری و تغذیهای استفاده شد تا اثر ها تنش شوری در صفات مورفومتری و فیزیولوژیک ازجمله نشت یونی، قندهای محلول و نامحلول، پرولین، موادتشکیل دهنده پرمصرف و رنگیزههای فتوسنتزی در این رقم تحلیل و همینطور اثر برهمکنش یون پتاسیم اهمیت سدیم در همین ویژگیها سنجیده شود. انگور در مقایسه اصلی برخی از فضای سبز میوه نیاز به میزان بیشتری پتاسیم داراست (Klein et al., 2000; Karimi et al., 2014). پتاسیم نقش مهمی در عملکرد، کیفیت میوه، تعادل و انتقال موادسازنده و تحمل به تنشها در انگور داراست (Yildirim et al., 2009; Karimi, سولفات پتاسیم به جهت مرکبات 2017). گزارشهای محدودی دربارة اثر پتاسیم سولفات در پاسخ مورفو-فیزیولوژیک انگور در تنش شوری وجود دارد. مصرف سولفات پتاسیم معمولا برای تنباکو، بعضی میوه ها و سبزیجات ترجیح داده می شود. برای شکستن مولکول های آمینو اسید ها و تبدیل آن ها به ترکیبات پروتئینی کوچکتر نیاز به آنزیم نیترات ردوکتاز خواهد بود که کاتیون پتاسیم نقش به سزایی در فعالیت و سنتز این آنزیم دارد. توجه داشته باشید که همین زخم ها در خاک­های شنی، پایین شرایط آب و هوایی خشک و در غلظت بالای کود بیشتر رخ می­ دهند. باتوجهبه وظایف چندگانة پتاسیم در انگور، باز‌نگری تأثیر مصرف پتاسیم سولفات در موقعیت شوری در ویژگیهای مورفومتری و فیزیولوژیک انگور، از میوههای استراتژیک کشور، که اهمیت مشکل شوری آب و خاک مواجه هست واجب است. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد سولفات پتاسیم کوالی مکس بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.