شامپوی بدون سولفات یا عاری از سولفات به شامپویی می گویند که در آن هیچ کدام از ترکیبات سدیم لوریل سولفات، سدیم لوریل اتر سولفات و آمونیوم لوریل سولفات و مشتقات آن وجود ندارد. حال اگر همین سدیم را برداشته و به جای آن آمونیوم قرار دهیم آمونیوم لوریل سولفات میشود و درصورتیکه اتوكسیله داشته باشد آمونیوم لوریل اتر سولفات میشود.  الكل چرب اتوكسیله الكلی است كه در درون مولکولش واحدهای اكسید اتیلن قرار دیتا شده است. از بینش آرایشی بهداشتی سولفاتها تركیباتی مثل سدیم لوریل اتر سولفات میباشند كه بعضاً در رأس تركیبات تشکیلدهنده شامپوها بعد از آب قرار میگیرند و خیلی افراد معتقدند كه سبب ساز جراحت رساندن به موها میشود. سدیم لوریل اتر سولفات سدیم لارت سولفات یا همان سدیم لوریل اتر سولفات مهم اسم تجاری تگزاپون، خمیر نصفه روشن سپید یا زردرنگی می باشد که بوی ملایم داشته و از سورفکتانت های آنیونی سدیم لوریل اتر سولفات صدفی محسوب می شود. با همین وجود این به این مضمون‌ نمی باشد که به عبارتی محلول مواد شوینده می توان مجدد و دوباره به جهت یک سری رتبه شستشو بکار رود. در همین نوشته به رخ جامع و تمام تمامی مواد مورد به کارگیری در شوینده های لباس معرفی شده است. در شامپوها و بدن شوهای تجاری از سدیم لوریل اتر سولفات به کارگیری می شود که از اس ال اس یا این که سدیم لوریل سولفات ملایم تر می باشد ولی در تمام ماده خشنی است. در ادامه تفسیر می‌دهیم كه از بینش شیمی سولفات چیست. سورفکتانت چیست و چطور کار می کند؟ سورفکتانت چیست؟ چگونه عمل می کند؟ کوکامیدو پروپیل بتائین بتائین مایع شفاف زرد رنگ ایست که جزء سورفکتانت های آمفوتری به شمار می آید. سدیم لوریل اتر سولفات صدفی در اثر افزودن مواد صدفی کننده مثل اتیلن گلایکول مونو استئارات و اتیلن گلایکول ای استئارات به سدیم لوریل اتر سولفات، تگزاپون صدفی به دست می آید. نظیر اکثری از مواد شوینده دیگر، سدیم لوریل اتر سولفات یک ماده تحریک کننده است. از وقتی که لوریل سولفات سدیم از همین منابع ایجاد می شود، نمونه های تجاری این محصولات در واقع لوریل سولفات سدیم خالص نیستند، بلکه ترکیبی از سدیم آلکیل سولفات سدیم به همراه میزان متعددی اس ال اس است. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه سدیم لوریل اتر سولفات 70 در شامپو بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.