تیغه های به فعالیت رفته شده در دمپر کلیدی واضح شدن حرفه هم زمان آغاز به گشوده شدن میکنند و اهمیت خاموش شدن رشته بسته میگردند و منش رابطه بیرون به باطن مسدود می شود و از نفوذ گرد و غبار و الودگی به محیط خودداری می شود و همینطور مانع ورود حشرات و پرندگان و یا این که حیوانات به موتور دمپر کانال درون میشوند. این سبک از دمپرها انتقال جریانه هوا به وسیله موتورهایی صورت میگیرد که با الکتریسته عمل می‌کنند این دمپرها عموما در پشت حرفه هواکش ها قرار میگیرند. بها دمپر گرد پروانه ای در مقایسه دارای قیمت دمپر میان کانالی کمتر است. ولی از عوامل حیاتی در تغییر و تحول یا این که ارتقاء ارزش دمپر میتوان به افزایشِ ضخامت ورقِ مصرفی و همینطور تغییرِماهیتِ ورق مصرفی از گالوانیزه به آلومینیومی یا این که استیل است. دمپر گرد پروانه ای را می توان در پشت انواعِ روزنه های گرد از قبیل روزنه گرد بلندگویی، روزنه گرد مشبک، دریچه گرد جت نازل تعبیه و استعمال کرد. همین پرهها زمانی که در موقعیت عمود بر جریان هوا قرار گیرند مانع عبور هوا از دریچه یا این که کانال میشوند. دمپر یک دریچه، ورقه فلزی یا این که شیر کنترلی است که وظیفه باز و بسته نمودن روزنه یا این که تنظیم و در اختیار گرفتن جریان هوا در درون کانال، هواساز (پنل داخلی)، دودکش، BOX VAV و دیگر تجهیزات مشابه را برعهده دارد. های اتومات متشکل از یک‌سری پره میباشند که بوسیله اهرم یا اینگیج به یکدیگر متصل شدهاند و در یک کانال یا دریچه قرار میگیرند. به جهت تنظیم هوای دهانهی انشعاباتِ شبکه های رفت و برگشتِ هوا حساس مقطعِ گرد به شکل مویرگی، از دمپر گردِ پروانه ای در پشتِ دریچه های گرد به کارگیری میگردد. همین مدل دمپر با تیغه های موازی بوده که اهمیت گرفتن نوع به صورت همزمان و هماهنگ در حالت گشوده یا بسته و نیمه باز قرار می گیرند که با همین کار میزان هوای عبوری از مجرای هوا را تهیه و تنظیم می شود. دمپر گردِ پروانه ای با یک حجمِ استوانه ای بعنوانِ مبنا دمپر و مجرای عبور هوا بوده و بر بر روی آن نیز دو تیغهی نیم گرد بعنوانِ تیغه های تنطیم نمایندهی هوا،به صورت پروانه ای فعالیت مینماید. به طور معمول برای سبک بودن پره ها و کارکرد خوبتر همین دمپر، از تیغه های آلومینیومی به جهت ساخت پره های همین دمپر به کارگیری می شود.