همین حمایت از طریق یک حلقه که توسط جراح در پیرامون خارجی فضای گشوده دریچه قرار میگیرد، بدست میآید. همچنین به برهان اختلاط زود هنگام هوای دمیده شده از دریچه شمسی حساس هوای محفظه تهویه شده (اختلاط در ارتفاع پرتاب کم) هوای خروجی از دیفیوزر اساسی هوای گوشه و کنار به شتاب نیز دما می شوند که سبب ساز افزایش مقدار آسایش در فضای مورد استفاده اشخاص میگردد. جراح اصلی گشوده کردن نقاطی در محل اتصال لتها، روزنه را باز میکند. باز‌نگری شکل و سایز دریچهها و حفرههای قلب، تنگی مجاری یا این که پس زدن خون به وسیله دریچه قلب و کارایی قلب در پمپاژ خون، وجود بیماری روزنه قلب را تأیید یا رد میکند. باز شکلدهی (Reshaping): در همین نحوه جراح در یک لت، برش ایجاد میکند. همچنین تبلیغات محیطی در داروخانهها و مجموعههای کانال سناریو خانگی از فعالیتهای این گروه بهشمار میرود. طریق های معالجه نارسایی دریچه میترال به شدت بیماری بستگی داشته و به هر کدام از بیماران ممکن است یک روش جراحی توصیه شود. طراحی این جنس به جهت زیبایی می باشد و طراحی خاص آن موجب شده میباشد تا به دریچه خورشیدی نامگذاری شود . دکلسیفیکیشن (Decalcification): در همین طرز کلسیم رسوب شده در لتها برداشته میشود. همینطور همین جراحی به جهت معالجه هر نوع عارضهای در دریچههای قلبی که زندگی شخص را تهدید میکند، به عمل گرفته میشود. کومیشوروتومی (Commissurotomy): از این طرز به جهت معالجه نارسایی ناشی از رشته رشته شدن مجرای خروج خون در مواقعی که لتهای دریچه قطور شده و احتمالاً به یکدیگر طریقه نصب دریچه اسلوت چسبیدهاند، به کارگیری میشود. آن‌گاه از این که لتهای مذکور مجدداً به یکدیگر دوخته شدند، روزنه به طور صحیح بسته میشود. جراحی ترمیم دریچه معمولاً میتواند برای درمان نواقص مادرزادی دریچه انجام پذیرد و به طور ویژه نتایج مطلوبی را در معالجه معایب دریچه میترال به ملازم داشته است. می باشد. از آنجا که این نقص‌ و بی توجهی به آن می تواند خطر آفرین باشد و جان شما را به خطر بیندازد، ما دراین نوشته قصد داریم به طور دقیق به برررسی این سوال بپردازیم و حیاتی افزایش تدبیر تان درباره ی این ایراد قلبی از عارضه ها جبران ناپذیر ناشی از عدم توجه و مراجعه به موقع متخصص قلب و عروق جلوگیری کنیم. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد طریقه نصب روزنه اسلوت لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.