قربانی زاده وجه اله، خیراندیش مهدی، عدنان راد اعظم. قربانی زاده، و.، و خیراندیش، م.، و عدنان راد، ا. خیراندیش، م.، اسدالهی، م.، جیحانی پور، ا.، کریمی، ک.، ریسمانی یزدی، ح.، 1392. مطالعه و تحلیل ساخت بوتانل توسط باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکام. خیراندیش، م.، و اسدالهی، م.، و جیحانی پور، ا.، و کریمی، ک.، و ریسمانی یزدی، ح. حبیبی بدرآباد، ش.، و خیراندیش، م.، و محمدی خرم آبادی، ع. خیراندیش، م.، سیدنقوی، م.، صفری، س.، 1396. الگوی دست اندرکاران پیشران رغبت به شکاف سرویس نخبگان از بینش مدیران در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی. خیراندیش، م.، و سیدنقوی، م.، و صفری، س. کرمی، م.، الوانی، س.، خیراندیش، م.، زارع، ح.، 1394. طراحی نوع بهینه اجرای سیستم رئیس علم با منش دست اندرکاران اهمیت موفقیت (مورد مطالعه: صنعت های خودروسازی تیم بهمن). خیراندیش، ع.، رحیمی جابری، ا.، 1395. اهداف و کارکردهای کنسولگری روسیه در رشت نیمه دوم عصر قاجاریه. خیراندیش، ع.، و کبگانی، ح. شیرازی، م.، و رحمانی، ن.، و لطفیان، م.، و خیراندیش، ع. عباسی، م.، و خیراندیش، ش.، و حجازی، ج.، و خرازی، ی. تبریزنیاتبریزی، م.، خیراندیش، ع.، حسنی، ع.، شعبانی، ر.، 1398. کارکرد سلاح توپ در سرکوب کودتا های محلی و استمرار دولت متمرکز زمان صفوی. حبیبی بدرآباد، ش.، خیراندیش، م.، محمدی خرم آبادی، ع.، 1396. باز‌نگری فونستیک و تنوع جور ای زنبورهای پارازیتویید گروه های Pimpiliformes و Ichneumoniformes (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان یزد, نوبت دهی پزشک معالج خیراندیش طب سنتی ایران. خیراندیش، ع.، کبگانی، ح.، 1397. ابعاد نفتی چالش سوئز و پیامدهای آن بر صنعت نفت خلیج فارس. 1397). شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی مفید بر هویت یابی سازمانی در راستای ارتقای اقتدار رزمی (مورد مطالعه یک واحد صنعتی دفاعی). 1397). سنروزیس شدید زیرجلدی، عضلانی و احشایی در یک بز. عظمی، ا.، و جعفری نیا، س.، و حسن پور، ا.، و خیراندیش، م.