به جهت نمونه مطابق تحقیقات صورت گرفته بر بر روی اثرات همین کود بر گل مریم، کارشناسان متوجه شدند که کود پتاسیم نیترات علاوه بر ارتقاء مقدار پتاسیم، منجر افزایش عملکرد پیاز (تعداد سوخک) و ارتقاء % گلدهی همین گل میشود. میان 90 تا 98 درصد از پتاسیم موجود در خاک، در مواد معدنی غیرمحلول وجود دارااست که در برابر تجزیهی سرب نیترات+پتاسیم یدید شیمیایی مقاومت میکنند. همین مخلوط به علت داشتن خاصيت انفجاري در واکنش با عامل ها کاهش دهنده در تهيه كود شيميايي به نسبت ۸۰ در مقابل ۲۰ درصد كلرور پتاسيم به فعالیت برده می شود و مقدار کلر آن زیر نیم درصد است. وقتی که پتاسیم اهمیت اسید نیتریک واکنش نشان دهد پتاسیم نیترات، نیترات آمونیوم و آب ایجاد می شود. به طور معمولا کود پتاسیم نیترات را از واکنش کلرید پتاسیم اصلی یک منشا نیترات مثل نیترات سدیم و نیترات آمونیوم تولید میکنند. مادهی حاصل از همین فرایند را به طور معمول به صورت یک مادهی کریستالی محلول در آب به بازار عرضه می کنند که به جهت استفاده اصلی آب به صورت حل کردن به عمل میروند و یا آن که اهمیت تبدیل آنها به قرصهای استوانهای شکل، از آن برای خاک به کارگیری میکنند. همچنین کشاورزان به طور معمول این کود را در ارتفاع فصل رویش یا این که در خاک و یا از نحوه سیستم آبیاری استعمال میکنند. یکی از دلایل عمدهای که سبب میگردد بخش اعظم کشاورزان و باغداران، استعمال از همین کود را ترجیح دهند آن می باشد که تمامی نیتروژن این کود به صورت نیترات در دسترس است که منجر جذب تام آن توسط گیاه شده و دیگر نیازی به اقدام میکروبی اضافی و ساخت تبدیل در خاک را ندارند. در ادامه به بعضی از مهمترین مزیتهای کود پتاسیم نیترات اشاره میکنیم. در ادامه به تفسیر مثالی از اثرات و کاربردهای کود پتاسیم نیترات بر بر روی گیاهان میپردازیم. پتاسیم در. دانهال. های پسته بادامی زرند احتمال دارد به عامل جایگزین. این ماده در محلهایی مثل دیوارهٔ غارها بصورت طبیعی به رخ گرد سفیدرنگی وجود دارد. اهمیت توجه به نتیجه ها به دست فراهم در این پژوهش اثرات منفی شوری بر جوانه زنی به لطف قابل مشاهده هست ولی پیش تیمار بذور مهم گلایسین بتایین و نیترات پتاسیم باعثکاهش اثرات منفی تنش شوری بر شاخصهای مرتبط دارای جوانه زنی گیاه سالیکورنیا شد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حیاتی پتاسیم نیترات قیمت وب وب سایت خود باشید.