ساخت شرایط محیطی مطلوب در هر ساختمانی از اصلی بالایی برخوردار است. خانه هوشمند اهل ایران به معنای در دست گرفتن هر چه بیشتر وسایل منزل و فراهمسازی محیطی برای ذخیره انرژی است. به این معنی که در صورتی که بتوان در منزل معمولی اجزای سازنده مثل سیستم روشنایی، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، قفلها، تهویه مطبوع، اسباب صوتی و چهره ای و بعضی ابزارهای داخل خانه را به گونهای به هم متصل کرد که بتوان در یک جا جلوس کرد و آنان را در اختیار گرفتن نمود، میتوان همان خانه را یک خانه هوشمند نامید. در پایین عملکرد می‌شود حساس ذکر بعضا از کدهای برگرفته از مصاحبهها به مضامین اهمیت هر یک از همین مقولهها هم اشاره شود. این توصیفات غنی و عمیق نیز به انتقالپذیری و کاربردپذیری یافتههای پژوهش امداد خواهد کرد. امداد کرده است. همینطور تضارب طولانی مدت مهم این مورد قضیه و فرآیند طولانی مدت مصاحبههای مقدماتی و نهایی، پیادهسازی و باز‌نگری و تعبیر و تفسیر دادهها، حضور بلند مدت در عرصه پژوهش را میسر کرد که خود به باورپذیری و صحت اکثر دادههای کیفی باعث میشود. پخش کنندههای هوشمند صوتی از دیگر تجهیزات هوشمند میباشند که با فرمان صوتی میتوانند یک فایل ویدیویی یا این که یک فیلم را پخش کنند و اصلی دیگر دستگاههای هوشمند نظیر تلویزیون برای به اشتراکگذاری فایلها ارتباط برقرار کنند. اهمیت فشردن یک کلید از ریموتی که در دست دارید، ترانه مناسب صرف شام پخش می‌گردد و دمای هوا بالا میرود. در منزل میمانیم؛ اصلیترین راهبرد برای مقابله اساسی کروناست. در فی مابین شاخصهای مربوط به سرمایة اجتماعی سه گزینه اعتماد، هنجارپذیری و رای زنی از مهمترین خانه هوشمند در ایران شاخصها محسوب میشوند. ابتداء به 6 آیتم از ویژگی های منزل هوشمند اشاره میکنیم. این تجربه دارای تأثیر سه مقولة عمده رخ میگیرد: «سرمایة اجتماعی میان فردی»، «مصرف چالشبرانگیز تلفن همراهِ یک عدد از زوجین» و «روند زندگی مشترک»؛ در شرایطی که یکی از همین سه آیتم به شکلگیری تجربة موبایل هراسی سبب ساز شوند، مراحل بومیسازی تلفن همراه آغاز خواهد شد. این مراحل در اثر احساس خطر زوجین شروع میشود و در ادامه اهمیت تأثیر علل عام و یگانه دیگر به شکلگیری راهبردهایی به جهت رسیدن به هدف بومیسازی باعث میشود که در پایانِ این فرایند، پیامدهایی در زندگی مشترک همسران ساخت میشود. این احساس وقتی تولید می گردد که همسران میپندارند تلفن ملازم تأثیر ناخوشایندی بر زندگی مشترک آنان داراست و آنها را از ایدهالهای زندگی مشترکشان کیت خانه هوشمند چیست دور میکند.