در صورتی که جلسات ایکس بادی به طور منظم دنبال کنید در طی ماه اولیه هم می توانید شاهد از فی مابین رفتن چربی ها، افزایش قدرت، بهبود ظواهر پوست و… اگر چه چشماندازهای نبکایی به ظاهر یکسان و یکنواخت هستند، مختصات آنها بهخوبی معماری درونیشان را تعیین میکند که آن هم منعکسکنندۀ تغییرات اندازههای ذرات شن در تپههاست (Langford,2000,25). همین ضربات اضافه، انقباض ماهیچهها را به وسیله لباس تمرین ایکس بادی تنظیم میکند. یکی از تاثیرات ایکس بادی بر بر روی تن از طریق تمرینات قدرتی انجام میشود. هر ضربه اصلی یک تکان ناگهانی همره میباشد که بعد از آن از تعداد معینی ضربه دقیقا نظیر ورزش سنتی عضله ها منقبض می شوند یعنی عضله‌ها حساس دور اندیشی منقبض شده و حرکات هدف دار انجام میگیرد. حیاتی اعتنا به اینکه بعد از آن از وضع حمل زنان قابلیت اختصاص دادن وقت کافی به ورزش های سنگین ندارند این میتواند بهترین آیتم برای آن‌ها باشد. پس می قدرت توصیه کرد که این نانوذرات حاوی پلی اتیلن گلی کول و فولیک اسید که داروی ضد سرطان میتوگزانترون بر روی آن ها بار گذاری شیمیایی شده است را می اقتدار به عنوان ترکیبی بکار پیروزی که نیز در دارو رسانی موثر باشد و هم می تواند به تیتر یک برهان در تصویر برداری از سلولهای سرطانی که فولات رسپتور بر روی آنها ابلاغ شده است، به کارگیری کرد. تحریک اصلی فرکانس زیر می تواند گردش خون محلی (در محل گزینه نظر) را افزایش دهد که سبب ساز به ارتقاء نرخ متابولیک و ارتقا لنفاتیک نتورک عروقی (افزایش گردش خون لنفاوی- عروق لنفاوی) شود. بعضی عنصرها چینهشناسی و رسوبشناشی تپهماسهای مانند دانسیته پالئوسلها و رسها، میتوانند شاخصهایی از تغییرات اقلیمی میباشند و شواهد مفیدی را از تجدید محیطهای پیشین در بخش ها خشک مهیا میکنند. 1981) کارداران گوناگون در شکلگیری نبکاها و رابطه ساختاری نبکاها را کلیدی مختصات مورفولوژیک آن ها بررسی کرده است. نبکاها از اشکال تراکمی فرسایش بادی هستند و بر اثر رسوبگذاری نهشتههای بادی در اطراف درختچهها تولید می‌شوند (Jianhui et al., 2010, 713; Bing et al., 2008, 1446; Tengberg & Chen,1998, ایکس بادی چیتگر 181). آنها معمولاً در زمینهای مسطح اصلی فرسایش بادی خاک رخ گرفتهاند و عمدتاً از سیلت و رس مهم محتوای ماسهای کاهش از 50% تشکیل شدهاند (Ardon et al.,2009,1014).