بهترین 40 هزار کتاب | گیمر کامپیوتر


داگلاس آدامز کلمه “hyper” را به چیزها اضافه کرد تا آنها را علمی تخیلی تر کند. نویسندگان بهترین کتاب های Warhammer 40000 همین کار را انجام می دهند، فقط با پیشوند “مگا”. اورک ها توسط Mega Bombers و Mega Gargants هدایت می شوند. جهان‌های کشاورزی امپراتوری توسط دستگاه‌های بزرگ درو می‌شوند، در حالی که جهان‌های صنعتی آن توسط کوره‌های بزرگ کار می‌کنند. بیگانگان عنکبوت مانند؟ آنها را خوشایند “megarachnids” می نامند.

این کلمه عالی برای 40K است، یک محیط علمی تخیلی بر اساس چیزهایی که بیش از حد پیش می روند و سپس آن را بیشتر می کنند. او که به برون یابی آینده به یک فاصله معقول رضایت نمی دهد، 38 یا 39 هزاره پیش رو (کتاب های جداگانه در خط زمانی می پرند) به کهکشانی مملو از امپراتوری های شیطانی در حال جنگ با یکدیگر و اغلب خودشان تصور می کند.