باز هم به این نکته مهم اشاره می کنیم که تمرین در خانه نیز برای هر شخص اساسی اعتنا به هدف، حالت و مشخصات فیزیکی که دارد مختلف می باشد و می بایست همگی یک مدل تمرین خاص را انجام دهند و هر شخص بایستی برنامه بدنسازی تمرین در خانه منحصر به خودش را داشته باشد. هر هفته هر روز بجز روز پنجم تمرین خواهید برنامه بدنسازی لاغری بانوان داشت. روش اجرای درست برنامه تمرینی و اموزش هر حرکت تمرینی همین مسئله امری حساس در ورزش بدنسازی هست حتی در برخی از موارد اشخاص حساس نادرست زدن حرکت بدنسازی دچار جراحت دیدگی شده اند یا این که بدن آن ها پیشرفتی که انتظار میرفت را نکرده میباشد به همین ادله تیم متخصص ریل فیت به خواسته آموزش دقیق حرکات بدنسازی به اعضا محترم تمامی حرکات بدنسازی و نحوه صحیح انجام دادن آن ها را توده آوری نموده است تا شما دوستان خوب زمان اخذ برنامه تمرینی خویش شیوه انجام صحیح حرکات را هم اخذ نموده و آموزش ببینید. شما بایستی به تدریج عملکرد کنید که تکرارهای بیشتری را کلیدی همان وزن انجام بدهید یا به عبارتی تعداد تکرارها را اساسی وزن سنگین خیس و یا ترکیبی از دو گزینه را انجام دهید. مورد قضیه اساسی اینجا شتاب انتقال حرکت از ایزوله کننده به ترکیبی می باشد زیرا عضله ای که به نتونی رسیده در عرض چندین ثانیه سریع اقتدار خودش را گشوده مییابد پس بایستی پر سرعت فعالیت کنید. دقت کنید فاصله دربین اجرای همین حرکات باید مینیمم باشد به این معنی که بلافاصله بعد از آن از رسیدن به ناتوانی تمام و واقعی می بایست سرعت بالا حرکت دیگر را آغاز کنید و به ناتوانی برسانید و همینطور بعدی. در صورتیکه هر حرکت را به حد ناتوانی تمام در رنج مربوط برسانید، تنها نیاز دارید که یک ست از هر کدام از همین حرکات استفاده کنید. هالتر را بهآرامی و تمرکز بر بر روی سینه خود پایین بیاورید (بخش منفی) و اهمیت امداد مربی یا رقیب تمرینی، نصیب مثبت حرکت به این معنی که بالا آوردن هالتر را انجام دهید. دقت نمایید که در اجرای حرکت اسکات در هیچ نقطه ای مکث نکنید خیر بالا خیر پایین و عملکرد نمایید تکرارها را قابل انعطاف و مهم در دست گرفتن فرم صحیح انجام دهید.از رقیب کمکی امداد بگیرید. چنانچه شما در شرایط نرمال برای مثال ۳۰۰ پوند را ۱۰ یا این که ۱۵ تا میزدید، الان ممکن است ۱۳۵ پوند همیه وزنه ای باشه که در اسکات بهش نیازه. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حساس برنامه بدنسازی طینت پرور وب تارنما خود باشید.